كلمات مخفف پر استفاده در چت انگليسي

عکس زنان لخت

كلمات مخفف پر استفاده در چت انگليسي

Hi There سلام
HT حالت چطوره؟
How Are You?
HRU سن/ جنس /مکان
Age/Sex/Location
ASL تا آنجایی که من می دانم
Az Far As I Know
AFAIK به زودی
As Soon As Possible
ASAP اه خدای من
Oh My God
OMG دوست پسر
Boy Friend
BF دوست دختر
Girl Friend
gf راستی
By The Way
BTW از طرف دیگر
On The Other Hand
OTOH رو در رو
Face to Face
F2F فهمیدم
I See
IC به نظر من
In My Opinion
IMO متاسفم
I’m Sorry
IMS دوستت دارم
Love Ya
LY دوستت دارم
I Love You
ILY جهت اطلاع تو
For Your Information
FYI به بیان دیگر
In Othere Word
IOW شوخی می کنم
Just Kidding
JK خندیدن با صدای بلند
Laugh Out Loud
LOL پیغام خصوصی
Private Message
PM بوسه بر گونه
Kiss o n Cheek
KOC  بسه زدن و بغل کردن
Hug and Kiss
H&K متشکر
Thanks
TNX بعدا
Later
L8R دعا کردن
Fingers Crossed
FC زود جواب نامه را بده
Write Back Soon
WBS جواب نامه را نده
Don’t Write Back
DWB برای مدت طولانی بی خبر بود
Long Time No See
LTNS الان بر میگردم
Be Right Back
BRB زود بر میگردم
Be Back Soon
BBS بعدا بر می گردم
Be Back Later
BBL بعدا به تو می گویم
Talk To You Later
TTYL به فکر تو هستم
Thinking Of You
TOY تا دفعه بعد
Till Next Time
TNT می بینمت
See You
CU فعلا میروم
Gone For Now
GFN از دیدن تو خوشحال شدم
Glad To See You
GTSY از دیدن تو خوشحال شدم
Nice To See You
Nice 2 C U دور از صفحه کلید
Away From Keyboard
AFK موفق باشی
Good Luck
GL فعلا خداحافظ
Ta Ta For Now
TTFN خداحافظ
Bye Bye Now
BBN