دوستانی که در گفتن ساعت مشکل دارن این پست از دست ندن

دوستانی که در گفتن ساعت مشکل دارن این پست از دست ندن
It’s eight o’clock ساعت 8 است
Its nine twenty ساعت نه و بیست دقیقه است
Its twenty after nine بیست دقیقه از 9 گذشته
Its five thirty ساعت پنج و نیم است
It’s half past five  ساعت پنج و نیم هست
It’s five to eleven پنج دقیقه به یازده مونده
It’s midnight ساعت 12 شبه
It’s noon ساعت 12 ظهره
It’s quarter past three ساعت سه و ربع است
It’s a quarter to three ساعت یک ربع به سه است
its nine thirty PM ساعت نه و نیم شب هست
Its nine thirty AM ساعت نه و نیم صبح هست