معنی جالب برخی عبارتها با Well

معنی جالب برخی عبارتها با Well
Well advised عاقلانه

Well behaved خوش رفتار

Well being سعادت

Well built خوش هیکل

Well paying job شغل پر در آمد

Well done خوب انجام شده

Well known مشهور

Well-off پولدار

Well read کتاب خوان