سلام اسم من ارشیاست

سلام اسم من ارشیاست, ۲۰ سالمه. توی یه کافه اتفاقی با دوست دخترم آشنا شدم. اسمش کیانا بود و شیطنت خاصی داشت اما همیشه وقارش رو طوری حفظ می‌کرد که هیچوقت حتی فکر نمیکردم بتونم ببوسمش. سه ماهی از دوستیم می‌گذشت که شب تولدم شد و منم خیلی دلم گرفته بود. اونطور دختری نبود که بگم به همه پا بده و اینا.منم پیشش خیلی محتاط بودم و حرفی از سکس نمیزدم. اون شب زنگ زدم بهش که بیا حالم خوش نیست و این حرفا. اونم بعد ده مین اومد و نشست تو ماشین. اولش یکم لوس شد. بعد بهش رو کردم و گفتم: تولدمه ها

خندید گفت میدونم

گفتم خب کادو بده بهم. زبونشو داد بیرون و گفت کادو رو بعدا میدم

دل و زدم به دریا و گفتم نه! همین الان بده. بهم بده.

لباشو آورد نزدیک گفت جووون بابا

اومد نشست روی پاهام و لباشو چسبوند به گردنم. دستاشو حلقه کرد دورم جامون خیلی تنگ بود ولی باز میچسبید. خواست پیرهنم رو در بیاره که گفتم نمیخواد. ولی دو تا دکمه بالای پیرهنم رو باز کرد و گردن تا ترقوه هام رو لیس میزد. روسریش و کشیدم و دکمه های مانتوشو باز کردم زبونمو کشیدم رو گردنش. چیزی نمی‌دیدم. چراغ‌قوه گوشیم رو باز کردم و انداختم رو تن سکسیش. از زیر فقط یه سوتین مشکی داشت.باز کردمش و سینه هاش و لیسیدم. یکمی کشیدمش بالا تر و سینه هاشو می‌خوردم. نفس نفس میزد. کوچه تاریک بود و کسی مارو نمیدید پس مانتوشو دراوردم و انداختم رو صندلی شاگرد. همزمان سینه هاشو میخوردم و کونشو میمالیدم. سینه راستش رو گاز گرفتم و سینه چپش رو می مالیدم. یه لب ازم گرفت و زیپ شلوارم و باز کرد. از رو شورتم داشت کیرمو میمالید. یکم ناله کردم که جون بلندی گفت. کیرم رو از توی شورتم دراوردو شروع کرد به ساک زدن. لباشو که میکشید روی کیرم دیوونه میشدم. تخمام و کرد دهنش و تا سرش لیسید. سرشو کشیدم عقب و گفتم بسه توله پدرم و دراوردی. زیپ شلوار لی‌‌ش رو کشیدم پایین و شورتشو زدم کنارو با انگشت براش میمالیدم. یکم انگشتم و فرو کردم تو کصش. دستم داشت خسته میشد که بهش گفتم شلوارتو در بیار، میخوام کونت بزارم.

یهو بلند خندید و گفت چقدر احساسی گفتی. نشوندمش رو پام، چونش رو گرفتم و کشیدم بالا لب پایینیش رو گاز گرفتم و گفتم همینه که هست. شلوارشو دراورد و شورتشو تا زانوهاش کشیدم پایین. از کیفش کرم دراورد و لبشو گاز گرفت و با حالت لوس گرفت گفت حداقل خشک خشک نکن. دلم یکم براش سوخت. داشتم سوراخشو کرم میزدم که خودش نشست روش. یه آه خفیف کشید. یواش داشت بالا پایین میکرد. کم کم ناله منم درومد. کیرمودراوردم و مالیدم به کس خیسش و دوباره کردم تو کونش. کمرشو گرفتم و اروم تلنبه زدم. لبامو گرفت به دندونش‌ این بشر کی اینقدر حشری بود من نفهمیده بودم‌ داشت ابم میومد . بهش گفتم کجا بریزم؟ که گفت بریز توش دیگه تو دو قدم جا کجا میخوای بریزی. وسط ارضا شدن خندم گرفته بود.  توی ماشین با دستمال کاغذی کص و کونش رو که خیس شده بود پاک کردم و تا یجایی رسوندمش.