سلام من رایانم و ۲۳ سالمه. کارم تعمیرات کامپیوتره و این خاطره دومین سکسمه

قضیه ازونجایی شروع شد که من برای تعمیر کامپیوتر رفته بودم خونه کسی. اونها یه دختر جوون خوشگل به اسم پریا داشتن. اولش متوجه‌نگاهاش شدم اما بعد اهمیت ندادم و گفتم شر میشه. اونهام ازم شماره گرفتن که بعدا باز بهم زنگ بزنن. چند شب بعدش دیدم یکی تو تلگرام پیام داده و بعد معرفی فهمیدم دختر همون خونوادست. اولش یکم خودمو چس کردم اما بعد با هم رفیق شدیم. چند هفته ای از دوستیمون میگذشت که یروز خونه ما خالی شده بود. زنگ زدم و به هر بهونه ای کشوندمش پیش خودم. اولش یکم معذب بود اما بعد روش باز شد و روسری و مانتوش رو دراورد. زیر مانتوش یه تاپ صورتی پوشیده بود. دستاشو گرفتم و کشوندمش بغل خودم. شروع کردم به لب گرفتن. خیلی وارد نبود پس رفتم سراغ گردنش. کم کم داشت شهوتی میشد. خوابیدم روی مبل واونم اومد روم و گردنم رو میخورد منم از پشت کمر و باسنش رو میمالیدم. پیرهنش رو یکم دادم بالا و شکمش رو لیس میزدم‌. بعد دستمو از زیر تاپش کردم تو و ممه هاشو فشار دادم که یکم واکنش نشون داد. بلندش کردم و بردمش روی تخت. کلی حرفای عاشقونه زدم و راضیش کردم که تاپشو در بیارم. تاپش و که دراوردم دیدم سوتین بنفش پوشیده. بهش گفتم: ای شیطووون از کجا میدونستی من بنفش دوس دارم؟

عکس سکسی رایگان

 

یکم خجالت کشید‌ از روی سوتینش سینه هاشو خوردم. بعد از پشت سوتینش رو دراوردم و سینه هاشو می‌خوردم و نوک سینه هاش رو گاز می‌گرفتم. کم کم صدای ناله هاش بلند شد. دکمه شلوارشو باز کردم و از روی شورت مشغول خوردن کص داغش شدم.  صدای ناله هاش شهوتی ترم میکرد. شورت بنفشش رو دراوردم و زبونم رو فرو کردم داخل کصش. سرمو فشار میداد و بهم میگفت که بخورمش. بعد مکیدن چوچوله‌ش لرزید و آبش اومد.  بعد ارضا شدنش ازش خواستم که بخوره اما گفت بدش میاد. چیزی نگفتم که دیدم شلوار اسلشم رو کشید پایین و اروم مالیدش و دستاش و میکشید روی کیرم. کیرم رو مالیدم به کصش و یکم لاپایی زدم.

 

 برگردوندمش و یه نرم کننده اوردم. انگشتم رو کردم توی سوراخ کونش که اخش درومد. یکم که انگشتم رو عقب جلو کردم کیرمو گذاشتم روی سوراخش. اول یواش کردم که فقط بره تو. خیلی تنگ بود. دیگه اهمیت به اخ و اوخش ندادم و شروع کردم به تلنبه زدن. بهش گفتم که داگی بشه. چهار دست و پا شد. از پشت یکم کونشو مالیدم. موهاشو از پشت جمع کردم تو دستم و شروع کردم به تلنبه زدن. بعد چند دقیقه منم آبم اومد و ریختم روی سینه هاش. بعدا فهمیدم که اولین بارش بوده. بعد چند بار سکس بخاطر مسئله ای ولش کردم.

سلام من رایانم و ۲۳ سالمه. کارم تعمیرات کامپیوتره و این خاطره دومین سکسمه.