صدف و Daniel – نه به مرگ در جنگ خود را آماده

ما با دوستان آنلاین شد و ملاقات در آلمان، زمان زیادی را با هم داشتن.
ما شما را دوست دارم و آرزوی ما است ما عکس را به عنوان بخشی از آن با پیام ضد جنگ را مشاهده کنید.

خیلی به ما معنی خواهد بود!

تشکر از شما آنقدر برای آنچه شما انجام می دهند و نمی کند!

کوس کن lokht