من یک دختر ایرانی هستم و با یک اقای کلیمی اشنا شدم و عاشقانه همدیگر را دوست داریم ومن حاضرم همه مشکلات را بپذیرم وبا ایشان ازدواج

کنم اما چه کنم که حتی با راضی شدن خانواه ام جامعه ام راضی نمی شود من این عشق را به همه شما تقدیم می کنم و با ما در قلبهایتان جاودانه کنید از خداوند خوبیها می خوام ما را به هم نزدیک کند به امید ان روز. سکسی

Sharosin Irani

Sharosin Irani