statements در مواقع نیاز می‌تونید از عبارات زیر به عنوان

در مواقع نیاز می‌تونید از عبارات زیر به عنوان مثلا خسته نباشید، و یا تحسین طرف مقابلتون به نسبت موقعیت استفاده کنید:

Good job : کار(ت)خوب بود
Well done: خوب انجام دادی
Nice work : کار نیک
Keep it up : ادامه اش بده اینقدر که خوبه
Cheer Up : یه چیزی تو مایه های: ایول
great job : کار عالی
nice : خوب/ نیک
excellent : عالی
nice going : حرکت خوب ی بود
satisfactory : راضی کننده
worthwhile : ارزشمند
accomplished : با موفقیت انحام شده
upright : درست/ ردیف
honorable : قابل افتخار
charitable : کار خیر ی کردی
outstanding : ارزشمند
Remarkable : قابل ستایش/ ارزنده