عبارات محترمانه در انتهای نامه های رسمی

عبارات محترمانه در انتهای نامه های رسمی

Yours faithfully ارادتمند شما

Yours sincerely ارادتمند شما

Yours respectfully با احترام

Yours cordially با احترام صمیمانه

Yours affectionately با احترام و محبت

Yours truly ارادتمند شما

Fondly با صمیمیت

Gratefully با سپاس

Best regards با احترام

Best wishes با بهترین آرزوها