طرز بیان احساسات

طرز بیان احساسات  How are you feeling today question

امروز حالت چطوره ؟

Happy – شاد
Sad – ناراحت
Angry – عصباني
Excited هيجان زده
Afraid ترسيده
Shy خجالت زده
Guilty گناهكار
Tired خسته
Jealous حسود
Hopeful اميدوار
Bored كسل
Proud مغرور
Sorry متأسف
Embarrassed شرمنده
Suprised شگفت زده