برخی جملات و عبارات پرکاربرد

برخی جملات و عبارات پرکاربرد  Are you teasing me?
مسخره ام میکنی؟ Stay where you are.
همون جا بایست I’ll sue you.
از دست شما شکایت میکنم.  Give it to me.
اونو بده به من  He’s not okay at all.
حالش اصلا خوب نیست I am worried
دلم شورمیزنه/نگرانم Here you are!
بفرمایید Have a nice time!
خوش باشی Keep it in your mind.
دیگه سفارش نکنم/یادت نره Good job.
احسنت/آفرین Stick to your job.
بچسب به کارت Back to work.
به کارت برس You know what.
میدونی چیه؟ I’ll show you.
بهت نشون میدم It’s all your fault.
همه اش تقصیرتو هست bless you!
عافیت باشه(هنگام عطسه زدن) I have some ideas.
یه فکرهایی دارم Let’s go in.
بریم داخل Mind your words.
حرف دهنتو بفهم/مراقب حرف زدنت باش As you wish.
هرجورراحتي Shame on you.
خجالت بکش I’ve made up my mind.
تصمیمو گرفتم Are you feeling better?
بهتری؟