بررسی عبارتی کاربردی و اشتباه رایج در استفاده آن

بررسی عبارتی کاربردی و اشتباه رایج در استفاده آن
Pleased to meet you
Nice to meet you
“از آشنایی با شما/ از آشنایی باهات خوشوقتم”

در جواب این عبارات شما می تونین بگین
Pleased to meet you too
Nice to meet you too
منم از آشنایتتون/ آشناییت خوشوقتم

یا از عبارات زیر استفاده کنین

You too
Same here
به همچنین/ منم همین طور

نکته من خیلی دیدم زبان آموزها از عبارت
no_entry me too
در معنی ” من هم خوشوقتم” استفاده می کنن.
این عبارت کاملا غلطه و شما باید از
you too
استفاده کنین که مخفف عبارات
Pleased to meet YOU TOO/ Nice to meet YOU TOO
است.