خواستگاری آسان

در عنفوان جوانی بودم،تازه هجده ساله شده بودم و به قول معروف [...]