Share this page to Telegram

اسم من یاسمن هستشاسم من یاسمن هستش 20 سالمه و توی رشت زندگی میکنم. اونایی که تو فصل گرما اومده باشن شمال میدونن هوای شرجی چه جهنمی میسازه. تو اوج گرما رفیق پدرم باا خانوادش از شیراز بلند میشن میان خونه ما مهمونی.قرار بود یک هفته اینجا بمونن. دو تا دختر داشت یکی از یکی خوشگل تر.واقعن دخترای شیراز محشرن.کوچیکه مهسا 16 سالشه و بزرگه پریسا 21 سال. ما دست کم سالی یبار همدیگرو میبینیم یا ما میریم خونه اونا یا اونا میان خونه ما ولی بین دیدار این دفعه مون وقفه ایی دو ساله افتاده بود.خیلی چیزا تغییر کرده بود.همون اول که وارد شدن دیدم دوتا تیکه از در اومدن تو! باورم نمیشد پریسا و مهسا باشن انقدر خوشگل شده بودن که قابل توصیف نیست. جوری بوسیدمشون که خانوادهامون خندیدن.بردمشون توی اتاق خودم که با چند تا پله از حال جدا میشه…

خانوادگی میرفتیم بیرون گردش برمیگشتیم خونه.داشتن دیوونم میکردن فقط دنبال فرصت بودم دو روز گذشت و من فقط الکی لاس زدم با اینا. نمیدونستم چجوری سر صحبت رو باز کنم که باهاشون حال کنم.روز سوم جایی نرفتیم.بعد نهار رفتیم تو اتاقه من.از آسمون آتیش میبارید.هوا داغ داغ.پایین تو سالن کولر روشن بود مامانم صدا کرد بچه ها بیاین پایین پختین اونجا .پریسا گفت نه خاله خوبه راحتیم.تو دلم گفتم دمش گرم. شروع کردیم چرت و پرت گفتن و خاطره تعریف کردن.من رو صندلی پشت میز کامپیوتر نشسته بودم مهسا رو زمین دراز کشیده بود پریسا رو تخت ولو…یهو چشمامو باز کردم دیدم خوابمون برده.این همون فرصتیه که دنبالش میگشتم.درب اتاق رو بستم از پشت قفل کردم.واستادم بالا سرشون یه دل سیر نگاشون کردم.اگه کیر داشتم جفتشونو شکم میدادم.نباید طمع میکردم.نمیشد با هردوتاشون حال کرد.مونده بودم برم سروقت کدوم یکی.

انتخاب مشکل بود.پریسا بیشتر حالیش بود بیشتر لاس میزد سکسی تر بود سنش نزدیکتر بود بهم راحت تر بود باهام ولی ریسکشم بیشتر بود چون اولن یه سال از من بزرگتر بود دومن یجور رو تخت موچاله شده بود که برای دسترسی به نقاط حساس بدنش باید کاملن جابجاش میکردم. رفتم سراغ مهسا.از نظر قیافه خوشگلتر و بانمکتر بود موقعیتشم خیلی بهتر بودچون به پشت دراز کشیده بود دستاش دو طرف بدنش پاهاشم باز آماده ی آماده.فقط سنش خیلی کم بود سینه هاش تازه داشت جوونه میزد و رشد میکرد.کنارش نشستم. یه شلوارک سبزکمرنگ پوشیده بود از این نخیا که با تاپش ست بود.سینه هاش خیلی کوچیک بودن.

از رو تاپ دس زدم دیدم سوتین بسته.تاپش یکم بالا اومده بود مقداری از شکمش مشخص شده بود انگشتمو بردم سمت قسمت برهنه بدنش.تفلکی تنش خیس عرق بود.زیر پاهاش دراز کشیدم.بدنشو نگاه میکردم و از رو شلوار کس خودمو میمالیدم.دس کشیدم رو ساق پاش.یکم تکون خورد گفتم نکنه جابجا بشه.سینه خیز اومدم بالاتر یه نگاه به پریسا کردم زبونمو آوردم بیرون آروم زدم به شکم مهسا.تاپشو یواشکی زدم بالاتر زبونمو رسوندم به نافش.بدنش یخورده شور بود.یهو دستشو آورد سمت شکمش یکم خودشو خاروند.هنوز بیدار نشده بود.دو طرف شلوارکشو گرفتم همراه شورتش یوااش یوااش کشیدم پایین شرمگاهش مشخص شده بود. زبون میزدم دوباره یه کوچولو میکشیدم پایین.بالای کوسش نمایان شد.ای جانم پشمه های ظرف و کمرنگش هنوز تیغ نخورده بود که ضمخت بشه.قند تو دلم آب شد یه بوسه کوچیک زدم شروع کردم به زبون کشیدن.استرس تمام وجودمو فرا گرفته بود. اگه یهو مامان اینا بیان بالا اگه پریسا بیدار بشه ببینه دارم با خواهرش همچین کاری میکنم اگه خودش بیدار بشه چی میشه هزار جور فکر و خیال میومد به سرم از طرفی اونقدر لذتبخش بود که حاضر بودم تاوانش هرچی میشه بدم ولی تا تهش برم.یه نگاه به درب اتاق انداختم یه نگاه به خواهرش پریسا کردم دیدم خواب خوابه.شروع کردم بازی کردن با پشمای کسش.خیلی حال میداد با لبام پشمهاشو میگرفتم یه لحظه با خودم فکر کردم این چه کاریه؟ دارم با کوس کوچولوی این بچه دارم بازی میکنم!

بعد یه نگاه به صورت مهسا کردم . خیلی یواش شلوارکو شورتشو پایینتر کشیدم.کوس کوچولوش معلوم شد!وای که چقدر ناز بود.قلبم تند تند میزد. لبمو آروم بردم نزدیک داشت به کسش میرسید یهو چشماش باز شد. دلم میخواست اون لحظه زمین دهن باز کنه بیفتم توش.این همه راه از شیراز کوبیده اومده خونه ما، پایین، سالنه خنکه کولر دار رو ول کرده بخاطر من اونوقت اینجوری دارم سو استفاده میکنم ازش! چند ثانیه به هم خیره شدیم.هیچ جوری نمیشد جمعش کرد.دراز کشیده رو زمین شلوارکو شورتشو دادم پایین لبم یه میلیمتری کسش! دل رو زدم به دریا گفتم بادا باد چشمامو بستم و دهنمو گذاشتم روی کسش