جرالدین فمینیست و فعال: ایرانیان ما عاشق شما

قبل از ایالات متحده نظامی عراق حمله کردند به من پیوست بسیاری از فعالان نویسندگان و هنرمندان در ورود به سیستم تماس بگیرید.

پل دختر فمینیست

مخالفت با حمله نظامی پیشگیرانه از عراق. ما این جنگ را افزایش درد و رنج انسان، بیدار دشمنی نسبت به کشور ما، اقتصاد آسیب و اخلاقي ما در جهان تضعیف می ترسید.  ترس ما به حق معلوم می شود.