چه در مورد برخی از عشق

اشک در چشمان من دارم! این نشانه بزرگ از مردم پر از عشق است! بیایید رهبران در همه کشورها که ما یکدیگر را دوست دارم و ما در برابر برادران و خواهران آن مبارزه کنند نشان می دهد!
از افغانستان به تمام ارامنه من عاشق شما (شهروندان ترکیه).

عشق به همه شما!