عالی!

وجود هیچ راهی به صلح، صلح راه است!

با تشکر برای این صفحه وب و برای مردم یک صدا دادن که گفتن "نه" به خشونت. مانند در هر کشوری در جهان، پدر و مادر فرزندان خود را یکسان دوست دارم و می خواهید بهترین آینده ممکن است برای آنها. در ایران در اسرائیل و – که در آن من – در چین، بیش از حد زندگی می کنند.

موفق باشید برای مبارزات انتخاباتی خود را!

Luk Mi