اتفاق(بد) رخ میده دیگر/ گند پیش میاد دیگه

شهوانیاتفاق(بد) رخ میده دیگر/ گند پیش میاد دیگه